راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

TAچیست؟

تحلیل رفتار متقابل Transactional Analysis یا به اختصار TA یک نظریه روان شناسی است که دکتر  کانادایی اریک برن در...

error: Content is protected !!