راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

Life Skills

مهارت های زندگی (Life Skills) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧمندی ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ فراگیری  آنها  ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ...

error: Content is protected !!