راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

کهن الگوها

  آرکتایپ برگرفته از واژه یونانی آرک، تیپوس است. این واژه در زبان یونانی به معنای مدل یا الگویی است...

error: Content is protected !!