راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

طرحواره درمانی

طرحواره درمانی توسط جفری یانگ و همکارانش (یانگ 1999، 1990) پایه گذاری شد. طرحواره همان تله های زندگی است که ...

error: Content is protected !!