راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

شخصیت شناسی دیسک

DISC نظریه DISC ، که توسط دکتر ویلیام مالتون مارستون درسال 1928 دانشگاه هاروارد تحقیق وارائه شده است ، روشی...

error: Content is protected !!