راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

مهارت های زندگی Life skills

مهارت های زندگی (Life Skills) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧمندی ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ فراگیری  آنها  ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪ شخص را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ مهارت ها به شخص  توانایی این را می دهد، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺪون آسیب زدن ﺑﻪ ﺧﻮد یا دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، توقعات و مسائل  روزﻣﺮه ﺑه خصوص در رواﺑط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  مفید و ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ. فراگیری و به کار بستن  ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ روان ﺷﻨﺎختی افراد میﺷﻮد. ﻫﺪف اصلی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی – اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی اﺳﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ۱۹۹۸).تحقیقات نشان داده اند که آموزش مهارت های زندگی می تواند بر افزایش عزت نفس،کاهش کم رویی، کاهش گرایش به مصرف مواد روانگردان، افزایش انگیزه پیشرفت، افزایش خوداحترامی و افزایش سازگاری اجتماعی تاثیرگذار باشد.

 

سر فصلهای دوره:

خودآگاهی (Self Awareness)

همدلی (Empathy)

مدیریت استرس (stress management)

مدیریت هیجان ها (Managing Emotions)

روابط بین فردی (Interpersonal Relationships)

ارتباطات اثربخش (Effective Communication)

تصمیم گیری (Decision Making)

حل مساله (Problem Solving)

تفکر خلاق (Creative Thinking)

تفکر انتقادی (Critical Thinking)

 گردآوری:آکادمی راه طلایی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!