راه طلایی

روانشناسی و مهارتهای زندگی

روانشناسی

تحلیل رفتار متقابل Transactional Analysis یا به اختصار TA یک نظریه روان شناسی است که دکتر  کانادایی اریک برن در...

DISC نظریه DISC ، که توسط دکتر ویلیام مالتون مارستون درسال 1928 دانشگاه هاروارد تحقیق وارائه شده است ، روشی...

error: Content is protected !!