راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

دوره ها

چاکرا درمانی چیست؟ همانطور که در مقاله چاکرا چیست بیان نموده ایم بدن ما از چند کالبد انرژی تشکیل شده...

مهارت های زندگی (Life Skills) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧمندی ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ فراگیری  آنها  ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ...

طرحواره درمانی توسط جفری یانگ و همکارانش (یانگ 1999، 1990) پایه گذاری شد. طرحواره همان تله های زندگی است که ...

error: Content is protected !!