راه طلایی

خودشناسی و مهارتهای زندگی

rahetalaie

آیا تابه حال، در مورد تقسیم بندی های ذهن به Conscious (ضمیر خودآگاه)و Unconscious (ضمیر ناخودآگاه)را شنیده اید ؟  ...

error: Content is protected !!